Tolken

Als tolk ben je de schakel tussen twee of meerdere personen die elkaars taal niet machtig zijn. Je stelt beide partijen in staat om in de eigen moedertaal te praten en hierdoor wordt communicatie mogelijk. Tolken worden ingezet bij vergaderingen, conferenties, seminars, werkbezoeken, uitwisselingen en trainingen van internationale organisaties en bedrijven, maar ook bij overheidsinstanties en binnen de gezondheidszorg.

Tolken of vertalen?

De termen tolken en vertalen worden dikwijls door elkaar gehaald en dat is heel begrijpelijk. In beide gevallen is er sprake van een vertaling, alleen doet de vertaler dat schriftelijk en de tolk mondeling. Zo wordt er in de wereld van tolken en vertalers dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen beide: onder vertalen vallen alle schriftelijke vertalingen en onder tolken verstaat men uitsluitend mondelinge vertalingen. Het grote verschil in de praktijk is dat de vertaler de tijd heeft om over zijn vertaling na te denken, en deze op een later tijdstip nog eens kan herzien. Tolken daarentegen moeten op het moment zelf gelijk kunnen schakelen tussen de brontaal en de doeltaal. Een tolk heeft niet zoveel tijd om over zijn of haar vertaling na te denken of om deze te corrigeren. Daarom moeten tolken over een uitstekende taalvaardigheid bezitten, zowel in de moedertaal als in de vreemde taal.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tolkdiensten die ik kan verzorgen, de talen die ik machtig ben en de thema’s waarin ik de meeste ervaring heb opgedaan.

Tolkdiensten

Consecutief tolken

Bij consecutief tolken luistert de tolk eerst gedurende 3 tot 5 minuten naar de spreker. Tijdens het luisteren neemt de tolk aantekeningen, en vervolgens geeft de tolk zijn vertaling op basis van zijn geheugen en met behulp van zijn notities. Een vorm van consecutief tolken is
gesprekstolken. Deze tolktechniek wordt veelal ingezet bij maatschappelijke overheidsinstanties (immigratiedienst, politie) en binnen de gezondheidszorg (huisarts, ziekenhuis), waarbij het de communicatie met mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn mogelijk maakt.

Simultaan tolken

Bij simultaan tolken luistert de tolk naar de spreker en geeft daarbij tegelijkertijd zijn vertaling. Het is een intensieve tolktechniek waarbij de tolk tegelijkertijd moet kunnen luisteren en spreken en daarom vereist deze techniek een hoge concentratie en een perfecte taalbeheersing. Bij het simultaan tolken werkt de tolk dan ook meestal samen met een andere tolk, zodat er kan worden afgewisseld. Een vorm van simultaan tolken is fluistertolken. Fluistertolken wordt bijvoorbeeld ingezet bij kleine vergaderingen en toespraken, waarbij slechts een aantal deelnemers vertolking nodig hebben. De tolk zit naast of achter de toehoorders (maximaal 2 personen) en fluistert de vertaling simultaan in hun oor.

In het geval van meerdere toehoorders is de inzet van apparatuur noodzakelijk. Hierbij moet u denken aan een tolkencabine of een fluisterset. Bij conferenties en congressen werken tolken in tweetallen samen in een tolkencabine waarbij al luisterend naar de spreker via een hoofdtelefoon al het gesprokene simultaan vertolkt wordt en in een microfoon wordt ingesproken. Toehoorders luisteren via een headset of oortjes naar de vertolking.

In een kleinere setting kan er ook gekozen worden voor simultane vertolking via een fluisterset (een microfoon met zender en een headset of oortjes voor de toehoorders). Stel dat u bijvoorbeeld een training of cursus geeft met 5 of 6 Franstalige deelnemers, dan is de beste optie om hiervoor een tolk in te zetten die gebruik maakt van een fluisterset. Gedurende de cursus zit de tolk samen met de deelnemers in de zaal, maar geeft op de achtergrond via een microfoon met zender simultaan zijn vertaling, waarbij de toehoorders via een headset of oortjes meeluisteren.

Talen

A-taal: Nederlands
B-taal: Frans
C-taal: Engels

Thema’s

  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Mensenrechten
  • Women’s empowerment
  • Fair Trade, eerlijke handel en certificering
  • Kinderarbeid
  • Armoedebestrijding
  • Gehandicaptenzorg, het nationale beleid en de decentralisering van de gehandicaptenzorg in zowel Nederland als Frankrijk
  • Hernieuwbare energie, duurzame ontwikkeling
  • Brandveiligheid, overleven op zee, eerste hulp en helikopter veiligheid